ขอเชิญร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

จังหวัดสระแก้ว โดยกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนวงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในสังคมไทย คณะที่สมัครเข้าร่วมจะได้รับค่าเดินทานคณะละ ๕,๐๐๐ บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.culture.go.th โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๒๙ – ๓๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1