รับสมัครเด็กพิเศษเข้าเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท จะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ,ประถมศึกษาปีที่ ๑ ,มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับผู้ที่มีบุตรที่มีความบกพร่อง ด้านร่างการ และสติปัญญา สามารถนำบุตรเข้าศึกษาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร ๐๕๖ – ๔๐๕ ๖๒๒

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1