ขอเชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประเภทรายปี ปีละ ๒๑๖ บาท นำส่งโดนธนานัติสั่งจ่าย ปณ.มหาดไทย ในนามผู้จัดการวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน (ผู้อำนวยการส่วนบริหารกำนันผู้ใหญ่บ้าน) สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง วังไชยา อาคาร ๑ ชั้น ๓ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐  โทร๐๒ – ๖๒๙ ๘๓๐๖ – ๑๕ ต่อ ๔๐๖

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา