เร่งรัดการรายงานผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีที่กำหนดให้เร่งรัดรายงานผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558                                                                                                                               งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ โดยให้โรงเรียนเข้าไปรายงานผลการบริหารงบประมาณดังกล่าว                                                                                                         ผ่านระบบออนไลน์ http://budget58-report.jobobec.in.th  โดยให้โรงเรียนเร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน                                                                                                                  การเบิกจ่ายงบประมาณและบันทึกข้อมูลงบประมาณผ่านระบบออนไลน์ให้เร็วที่สุด1311 1312 1313 1314 1315 1316

 

ติดต่อ สพป.สก.1