ขอเชิญร่วมเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนฯ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว จะจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษามีศักยภาพในด้านกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน โดยให้สถานศึกษา เสนอโครงการ/กิจกรรมเข้ามาขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งจะให้ทุนสนับสนุน จำนวน ๕๐ แห่ง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท  และโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้สถานศึกษาเสนอโครงการเพื่อเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและโล่เชิดชูเกียรติของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมเงินรางวัล โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐ โทร ๐๓๗ – ๒๔๕ ๓๕๓ http://www.nacc.go.th

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1