การบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำนาญตามพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว  ได้ประสานงานเกี่ยวกับการบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำนาญตามพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  (พ.ร.บ.UNDO)  ซึ่งเจ้าหน้าที่ กบข. และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว  จะเป็นผู้ความรู้แก่สมาชิก กบข.  ในวันที่  12   กุมภาพันธ์  2557  เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงให้ผู้ที่สนใจแจ้งรายชื่อมายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เบอร์โทร. 085-2827779  ภายในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2557  เวลา  12.00  น.  เนื่องจากรับจำนวนจำกัด

ติดต่อเรา