ประกาศโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙และอาคารอนุบาลชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙และอาคารอนุบาลชั่วคราว