ประกวดโครงการรักชาติให้ถูกทาง

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดรักชาติถูกทาง เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อรักษาทรัพยากรของชาติ และเห็นคุณค่าขององค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นชาติ และความสำนึกในการเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง ผู้สนใจสามารถส่งโครงการเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล โดยส่งโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สอบถามโทร ๐๒ ๒๘๒๓๑๖๑ ต่อ ๕๐๒

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา