โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557

   ด้วย สพฐ.ร่วมกับธนาคารออมสิน ร่วมดำเนินการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีมหามงคลที่ทรงมีพระชนมพรรษา

80 พรรษา โดยเริ่มมาตั้งแต่ ปี่ 2550 ถึงปี 2559 รวม 10 ปี จึงให้โรงเรียนในสังกัด

ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารประกอบ

ถึง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 30 พ.ค.2557 รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่

http://www.innoobec.org หรือโทร 02-288-5889 ถึง 90 หรือสอบถาม

ศน.วีรศํักดิ์ 081-864-7350 หรือเข้าไปที่โ เวปไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธ จะมีคู่มือโครงการ

ติดต่อเรา