รับการเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนที่มาเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  นำโดย

นายชูเกียรติ   ไชยพิณ            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา

นายไพรัช        ช่างไม้             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

นายศุภชัย        อัศวอักษร       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาง็อก

page1 page2 page3 page4 page5 page6 page7 page8 page9

ติดต่อเรา