บทความเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

พฤติการณ์ที่ถือว่าทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในวงราชการเป็นเรื่องที่จับได้ยาก

ต้องแสวงหาจากกรณีแวดล้อมอันส่อไปในทางทุจริต

ติดต่อเรา