ประกาศโรงเรียนวังไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

โรงเรียนวังไผ่

มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ๓เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทึ่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๔,๙๐๐.๐๐บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่ โรงเรียนวังไผ่ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๑๗๘๐๔๒๗๕  ในวันและเวลาราชการ  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐  น. ณ โรงเรียนวังไผ่  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1