แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้มารับเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเอกสาร กบข.

ตามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้แจ้งให้มารับเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเอกสาร กบข. มาช่วงระยะเวลาหนึ่งปัจจุบันยังมีโรงเรียนในสังกัดยังไม่มารับเอกสารดังกล่าว
มีรายชื่อแนบท้าย ให้มาติดต่อขอรับเอกสารด่วน 88888

ติดต่อ สพป.สก.1