ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT และการใช้ข้อสอบกลาง

กลุ่มงานวัดและประเมินผล ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ NT และการใช้

ข้อสอบกลาง ตามตาราง  (ภายในวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2558)

อำเภอเมืองสระแก้ว     1. โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร               2. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน         3.  บ้านสี่แยก

4. บ้านโคกมะตูม                            5. บ้านหนองไทร                        6. บ้านคลองน้ำใส

7. สามัคคีประชาสรรค์                    8. บ้านท่าเกษม

อำเภอเขาฉกรรจ์         1. บ้านเขาดิน               2. บ้านคลองธรรมชาติ             3. บ้านหนองหว้า

4. บ้านซับมะนาว      5. บ้านบึงพระราม                  6. วัดพวงนิมิต

7. บ้านพรสวรรค์       8. บ้านเขาสามสิบ

อำเภอวังน้ำเย็น       1. บ้านคลองใหญ่            2. บ้านท่าตาสี                 3. วังจระเข้

4. บ้านซับเจริญ            5. บ้านวังแดง               6. บ้านหนองสมบูรณ์

7. วัดเกศแก้ว          8. อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179   9. วัดคลองตาสูตรสามัคคี

อำเภอคลองหาด         1. บ้านวังยาง

อำเภอวังสมบูรณ์        1. บ้านเขาแหลม          2. บ้านวังดารา        3. บ้านวังทอง         4. บ้านคลองทราย    5. บ้านวังสำลี

7. วังศรีทอง

1. ……………………………………………………………………………ประธานสนามสอบ

2……………………………………………………………………………..กรรมการกลาง

3……………………………………………………………………………..กรรมการกลาง

ชั้น จำนวนนักเรียน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
ป.2
ป.3
ป.4

ป.5

ม.1

ม.2

หมายเหตุ   โรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนขนาดกลาง   มีกรรมการกลาง   1  คน   โรงเรียนขนาดใหญ่  2  คน

กรรมการคุมสอบ   โรงเรียนขนาดเล็ก  ห้องละ  1  คน  โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวนเด็กห้องละ

ละ 35  คน ไม่เกิน 40   กรรมการคุมสอบห้องละ  2  คน

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1