ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านเทศมงคล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้มายื่นซองประกวดราคา จำนวน ๑ ราย

ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
1. หจก. ส.สองนคร

ติดต่อ สพป.สก.1