รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2557  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2556 

ติดต่อเรา