(ด่วนที่สุด) การอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยระบบออนไลน์ของ สสวท.

(ด่วนที่สุด)  ด้วย   สสวท. เปิดรับสมัครการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบออนไลน์ สมัครด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ http://teacherpddevsite.com/ ตั้งแต่บัดนี้  – 15 กุมภาพันธ์  2558 และเริ่มอบรมได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2558  สนใจสมัครและส่งรายชื่อมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อรายงาน สสวท. ภายใน 10  กุมภาพันธ์  2558  ที่  ศน.ชื่นจิตร์   เกิดแจ้ง   chuen.sk1@hotmail.co.th  ตามแบบรายงานแนบท้ายนี้ หรือ โทร. 081-377-9101   222222

ติดต่อ สพป.สก.1