การรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์

9สพฐ.แจ้งให้ ร.ร.ดำเนินการรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 บนเว็นไซต์การรับนักเเรียน
http://210.1.20.11 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนสิ้นสุดการรับนักเรียน
เอกสารแนบ

ติดต่อ สพป.สก.1