ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ O-NET

ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2557 

สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว    ประชุมในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558  

 เวลา 07.30 น.  ณ ห้องเกียรติยศ   โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1