(ด่วยที่สุด) การอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยระบบออนส์ไลน์ ของ สสวท.

(ด่วนที่สุด) ด้วย สสวท. เปิดรับสมัครก่ีอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยระบบออนไลน์ สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://teacherpddevsite.com ระหว่างวันที่ 16 – 15 กุมภาพันธ์ 2558  และเริ่มอบรมได้ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  –  พฤษภาคม  2558  สนใจสมัครและส่งรายชื่อมายัง     ศน.ชื่นจิตร์  เกิดแจ้ง  chuen.sk1 @hotmail.co.th ตามแบบรายงานแนบท้ายนี้ ศน.ชื่นจิตร์ โทร 081-377-9101    222222

ติดต่อ สพป.สก.1