ประชาสัมพันธ์สำหรับครูและนักเรียนที่มาสอบ O-NET

ในวันเสาร์ที่  31  มกราคม  2558 ทางโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ มีอาหารจำหน่าย สะอาด สะดวก ปลอดภัย ณ โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

Message us