ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ o-net ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์
เข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรนิล
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา