เด็กดีศรีสระแก้ว

พิธีรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสระแก้ว

นายชูศักดิ์  ตรีสาร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้มอบเกียติบัตรแก่

เด็กชายวัลลภ  ศรีพนม

เป็นนักเรียนที่มีความกตัญญู ประพฤติดี

เป็นแบบอย่างในการหารายได้ระหว่างเรียน

เพื่อช่วยเหลือครอบครัว

100

ติดต่อเรา