การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  ที่ ศธ 04153/ว.216 ลว 21 ม.ค. 58  แจ้งให้โรงเรียนส่งครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน นั้น  บัดนี้  ยังมีบางโรงเรียนยังไม่ได้แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม จึงขอให้จัดส่งโดยด่วน

ติดต่อเรา