ประชุมเสวนามุมมองอนาคตการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้เข้าร่วมประชุมเสวนา “มุมมองอนาคตการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว สู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุมศรีอรัญ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้วร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

IMG_1544 IMG_1548 IMG_1551 IMG_1555 IMG_1557 IMG_1559 IMG_1563

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา