โรงเรียนบ้านเทศมงคล ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านเทศมงคล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑ รายนั้น

          คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สองนคร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ติดต่อ สพป.สก.1