โรงเรียนบ้านมหาเจริญ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง อาคาร สปช.105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างอาคาร สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,483,100 บาท( สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) pakad mj pakad building mj

ติดต่อ สพป.สก.1