แจ้งขยายเวลาการยกเลิกใช้สิทธิ์นอกเขตฯ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสระแก้ว ขอแจ้งการขยายระยะเวลาการยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร ต่ออกไปถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยสามารถยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1