ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนนำร่องการสอนวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557

1111ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพัฒนาและคัดเลือกโรงเรียนให้เป็น”โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียน (ดังเอกสารแนบท้าย)