การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการสอบ NT ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนใดที่ยังไม่เข้าไปกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในเว็ปไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis

ให้รีบดำเนินการโดยด่วน ภายในวันที่  31  มกราคม 2558 ถ้าโรงเรียนใดไม่กรอกข้อมูล กระดาษคำตอบการสอบ

NT ของโรงเรียนท่านจะไม่มีรายชื่อนักเรียน และนักเรียนต้องมากรอกข้อมูลเอง

ติดต่อ สพป.สก.1