การรับ-ส่ง แบบทดสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2557

แจ้งการรับ-ส่ง แบบทดสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2557 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดสอบ สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้หัวหน้าสนามสอบและผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบรับข้อสอบ (O-NET) ปี 2557 ในวันที่ 31 มกราคม 2558 และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 05.30 น. และส่งข้อสอบหลังหมดเวลาสอบภายใน 2 ชั่วโมง ของแต่ละวัน

ติดต่อ สพป.สก.1