ขอเชิญส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสถานศึกษาร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การคัดเลือกมี ๒ ระดับคือ ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค โดยผู้ชนะระดับจังหวัดจะได้รับโล่รางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะระดับภาคจะได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ส่งภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1