ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://sps.kps.ku.ac.th/nkku/ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1