ประกาศโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สอบราคาจ้างอนุบาลเขาฉกรรจ์

 

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

                 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน              แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง  1 ห้องเรียน  ชั้นบน 4 ห้องเรียน)                        ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น วงเงิน 4,434,000 บาท             (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  1. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  2. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์2558

ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ในการเข้าเสนอราคา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 09.00 น. และให้ผู้เสนอราคามาดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่

26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา08.30 น. ถึงเวลา16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,500 บาท

ได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.

ถึงเวลา 16.30 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 37-511218  ในวันและเวลาราชการ หรือwww.ska1edu.org.com หรือwww.gprocurement.go.th

             ประกาศ ณ  วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

 

 

 

(นายอำนวย  แกมนิล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1