ประกาศโรงเรียนบ้านคลองผักขม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)777