แจ้งส่งใบสมัครโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  ที่ ศธ 04153 / ว4110 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
แจ้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด ที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
ส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2558
หากพ้นกำหนด ถือว่าไม่เข้ารับการฝึกอบรมray 4 3

ติดต่อ สพป.สก.1