รายงานการขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว แจ้งให้ครูที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 168 ลว 16 ม.ค. 58  ไปนั้น ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดส่งรายงานการขยายผลให้ ทางมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ สพป.สระแก้ว เขต  1  โดยด่วน

ติดต่อเรา