แจ้งชั่วโมงการสอนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

ให้โรงเรียนในสังกัด  แจังชั่วโมงการสอนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ทำการสอน และวิชาที่สอน

มายังกลุ่มบริหารงานบุคคลทางโทรศัพท์   หมายเลขโทร. 037-425467   ,  092-2480115   ภายในวันที่  26  มกราคม  2558

ติดต่อ สพป.สก.1