โรงเรียนบ้านหินกอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบล

อนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา//


ประกาศโรงเรียนบ้านหินกอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
               ตามประกาศ โรงเรียนบ้านหินกอง เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบล ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น
ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
รายการที่พิจารณาผู้เสนอราคาดีที่สุดราคาที่เสนอ
 รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด๑๒๘,๐๐๐.๐๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางณัฐวดี มัชฌันติกะ)
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง
ติดต่อเรา