บทความทางนิติศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ที่มีจิตมุ่งมั่นใฝ่ฝันจะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพครู

ควรต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาจากสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตออกมาเพื่อประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยตรง

เพราะเป็นวิชาชีพชั้นสูง

 

ติดต่อเรา