ยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด

เรื่อง ยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)

**********************

ตามที่  โรงเรียนบ้านคลองหาดได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน  ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 254,400 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ตามเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2558

เนื่องจาก  ข้อมูลในประกาศมีความคลาดเคลื่อน  จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2557

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  20   มกราคม  2558

 

(นางสาวกัญยา  ไกรจะบก)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหาด