36-analyze-risk-manual

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562