การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562