ขอเชิญครูกีฬาเครือข่ายกลุ่มสระขวัญประชุม

ขอเชิญครูกีฬาเครือข่ายกลุ่มสระขวัญประชุมพร้อมกันในวันที่ 22 มกราคม 2558

เวลา 9.30 น ณ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ

ติดต่อ สพป.สก.1