ติวเตรียมสอบ O-NET

โครงติวเตรียมความพร้อมก่อน

สอบ O-NET

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ายวังน้ำเย็น

เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การทดสอบทางการศึกษาระัดับชาติ

ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 19-29 มกราคม 2558

1000

ติดต่อ สพป.สก.1