การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่  23 – 25  มกราคม  2558  ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เข้ารับการอบรม รายละเอียดดังแนบ

23-25

mm

ติดต่อ สพป.สก.1