(ด่วนที่สุด)แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET

(ด่วนที่สุด)  เนื่องจากมีภารกิจด่วน  จึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ในวันที่  21 มกราคม  2558  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จากเวลา 08.30 -12.00 น. เป็นเวลา  13.00 – 16.00 น. โปรดแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  

ติดต่อ สพป.สก.1