การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ๒ ปี

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘

นางสาวศิริวรรณ  ศรีทอง ได้รับการประเมิน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ๒ ปี

จาก ผู้บริหาร ประธานกรรมการสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง

ณ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

1.1 1 3 4

ติดต่อเรา