ขอเชิญผู้บริหารและคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มสระขวัญประชุม

ขอเชิญผู้บริหารและคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มสระขวัญประชุม ปรึกษาหารือ

ในวันท่ี 22  มกราคม  2558 ณ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เวลา  9.30 น. พร้อม

นำใบเสร็จรับเงินอาหารกลางวันมาส่งด้วยครับ

ติดต่อเรา