ประกาศโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

TORประกาศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ติดต่อเรา