การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ “ผู้บริหารสถานศึกษา” กรณีเร่งด่วน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชั้น 1    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

 

รวมทั้งผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิใช้เสมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาไปแล้ว และต้องการนำใบอนุญาตฯ ไปใช้เพื่อสมัครสอบ โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่มายื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และหากไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบด้วย

รายละเอียด

เอกสารที่จำเป็น

01 แบบคำขอขึ้นทะเบียน_ผู้บริหารสถานศึกษา

02 หนังสือมอบฉันทะ (ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่กรุงเทพได้ และมอบหมายให้ผู้อื่นไปแทน หากเดินทางไปด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องแนบ)

03 บันทึกข้อความขอขึ้นทะเบียนเร่งด่วน ***แนบพร้อมแบบคำขอฯทุกฉบับที่ยื่นระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558

*** ค่าขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพจำนวน 500 บาท สามารถจ่ายเป็นเงินสดที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เลย ***

ติดต่อ สพป.สก.1